Mimo że przepisy je wprowadzające wchodzą w życie dopiero 1 października, minister pracy poinformowała, że można wnioskować o wypłatę świadczenia. Odpowiednia ustawa jednak jeszcze nie obowiązuje.
Świadczenie to jest przyznawane na wniosek, a nie z urzędu. Wniosek ten składa się do organu już wypłacającego danej osobie świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną (może to być więc także KRUS), a w przypadku osób, które nie pobierają żadnych świadczeń – do ZUS.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosiła 2 września, że można już składać wnioski o przyznanie świadczenia, chociaż jeszcze nie w formie elektronicznej. Trzeba jednak pamiętać, że ustawa wchodzi w życie dopiero 1 października. Wnioski złożone przed tą datą nie mogą być wobec tego jeszcze rozpatrywane, bo odpowiednie przepisy teraz nie obowiązują i w świetle prawa takie świadczenie nie istnieje. Pierwsze decyzje będą mogły zostać wydane nie wcześniej niż 1 października. Wnioski złożone do 30 listopada będą musiały być rozpatrzone w ciągu 60 dni od daty wyjaśnienia ostatecznej okoliczności, a dopiero wnioski złożone później – w ciągu 30 dni. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony we wrześniu, to terminy te będą liczone od 1 października. Z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego rozumianego restrykcyjnie to wniosek złożony przed 1 października powinien skutkować wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia postępowania. [ramka 2]