ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej druk, który trzeba będzie złożyć, aby otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych.
Nowa forma wsparcia, zwana potocznie 500+ dla niepełnosprawnych, będzie przysługiwać osobom dorosłym, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo samo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Warunkiem jest, aby suma świadczenia uzupełniającego i należnych świadczeń ze środków publicznych (np. emerytury, renty) nie była wyższa niż 1600 zł. Wprawdzie ustawa z 31 lipca 2019 r. wprowadzająca 500+ dla niepełnosprawnych wchodzi w życie od 1 października br., ale wniosek można złożyć wcześniej. Służący do tego celu formularz został wczoraj opublikowany na stronie ZUS.
Druk liczy sześć stron (przy czym dwie ostatnie to informacja na temat zasad otrzymywania pomocy finansowej). Należy podać w nim podstawowe dane takie jak: imię nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i zameldowania oraz do korespondencji (jeśli są różne). Następnie osoba niepełnosprawna musi podać informacje o uzyskiwanych świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, w tym ich wysokości i organie, które je przyznał, a także inne informacje mające wpływ na rozpatrzenie wniosku, m.in. preferowany sposób wypłaty 500+.
Do tego druku trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty, w tym jedno z orzeczeń, które uprawnia do uzyskania 500+. Jeśli jednak osoba niepełnosprawna już wcześniej składała je w ZUS – przy okazji ubiegania się o inne świadczenia – nie musi tego robić ponownie. Co do zasady na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji zakład będzie miał 30 dni, jednak w pierwszych miesiącach ich przyjmowania, a dokładnie do 1 grudnia br., ten czas będzie dłuższy i wyniesie maksymalnie 60 dni.