Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą już ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego, czyli tzw. 500 + dla niepełnosprawnych. Wprawdzie ustawa je wprowadzająca zacznie obowiązywać od 1 października, ale wnioski można składać od września.
Co do zasady świadczenie będzie przysługiwało osobie, która ma jedno z wymienionych w przepisach ustawy orzeczeń, a także pod warunkiem, że suma świadczenia uzupełniającego oraz otrzymywanych przez nią świadczeń finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury i renty) nie przekracza 1600 zł (z wyłączeniem renty rodzinnej należnej po śmierci rodzica).
To oznacza, że osoby, których emerytura lub renta wynosi nie więcej niż 1100 zł, otrzymają świadczenie w pełnej wysokości. Jeśli jednak ich kwoty są wyższe, to wtedy nowa forma wsparcia będzie wypłacana w niższej wysokości, jako uzupełnienie do 1600 zł. Wnioski o 500+ należy składać do ZUS albo do KRUS lub zakładu emerytalnego właściwego dla służb mundurowych, gdy to te organy wypłacają osobie emeryturę lub rentę. Poniżej przedstawiamy wzór wypełnionego formularza z zaznaczonymi rubrykami, na które warto zwrócić uwagę.
s. 1
Uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie jest uzależnione od dochodów osiąganych przez członków jej rodziny lub wypłacanych im świadczeń. Dlatego we wniosku wymagane jest podanie danych osobowych i adresowych tylko samego wnioskodawcy. Nie trzeba więc podawać żadnych informacji na temat osób należących do rodziny.