Samorządy, które mają w tym samym obiekcie dom pomocy społecznej (DPS) i specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, nie będą musiały ich rozdzielać.
Taką zmianę przewiduje art. 1 pkt 22 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ochronie zdrowia psychicznego. Zawarta w nim modyfikacja dotyczy obowiązującego od jesieni 2016 r. brzmienia art. 113c ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nim samorządy nie mogą prowadzić jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, która zapewnia całodobowe usługi, np. DPS z wymienionymi w nim instytucjami. Wśród nich jest m.in. dom dziecka, ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (w tym specjalistyczny), jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości, zakład aktywności zawodowej (ZAZ) oraz izba wytrzeźwień. Jednocześnie gminy i powiaty, które w momencie wchodzenia w życie tego przepisu miały w jednym budynku placówki objęte zakazem łączenia, otrzymały dodatkowy czas na dostosowanie się do tego wymogu. Mija on 31 grudnia 2019 r.
Okazało się jednak, że część samorządów ma problem z rozdzieleniem instytucji, z uwagi na brak odpowiedniego budynku, do którego można przenieść jedną z nich lub koniecznością modernizacji obiektu, na co nie mają pieniędzy w swoich budżetach. Dlatego zwracały się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) o zmianę art. 113 ustawy i wyłączenie z niego niektórych typów jednostek. Resort postanowił uwzględnić ich apele i podczas prac nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej na sejmowej komisji zgłoszona została poprawka, która zakłada wykreślenie z wspomnianego przepisu dwóch typów instytucji: specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar domowej przemocy oraz ZAZ. To oznacza, że po wejściu w życie ustawy z 19 lipca 2019 r. (ma to nastąpić po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) będą mogły funkcjonować tak jak dotychczas i nie trzeba będzie ich przenosić. Poza tym nie będzie przeszkód, aby samorząd mógł po tej dacie uruchomić i prowadzić np. DPS z ZAZ w tym samym budynku.
Co ciekawe, zakaz lokalizacji placówek o różnych profilach został też wprowadzony na gruncie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, również z upływającym z końcem br. terminem na ich rozdzielenie. W ich przypadku Związek Powiatów Polskich wystąpił do MRPiPS z apelem o zmianę przepisów, ale tylko w zakresie wydłużenia okresu na osiągnięcie ustawowego standardu. Na razie nie ma jednak decyzji resortu.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta