Żołnierze oraz funkcjonariusze będą mogli się ubiegać o emerytury mundurowe bez względu na wiek. A w policji będzie mogło działać kilka związków zawodowych.
DGP
To efekt dwóch nowelizacji, które na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm.

Tak samo dla wszystkich

Pierwsza to ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Znosi ona wymóg ukończenia 55. roku przez funkcjonariuszy oraz żołnierzy, którzy mają na koncie 25 lat służby i chcą zakończyć swoją karierę w resortach siłowych. Przyjęte przez Sejm rozwiązanie to efekt zeszłorocznego porozumienia zawartego pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz stroną społeczną reprezentowaną przez związki zrzeszające funkcjonariuszy. Zniesienie warunku wieku przy przejściu na emeryturę obejmie także funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS) oraz Służby Celnej (SC). To z kolei wynika z listopadowego porozumienia pomiędzy związkowcami a szefem Krajowej Administracji Skarbowej.
Uchwalona nowelizacja ujednolica przepisy emerytalne dotyczące wszystkich służb mundurowych, także żołnierzy zawodowych.
Jednocześnie porządkuje ona sprawę rekompensat pieniężnych za nadgodziny policjantów. Po zmianach zadania służbowe funkcjonariusza powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w półrocznych okresach rozliczeniowych. Za służbę w czasie ponadwymiarowym przysługiwać będzie czas wolny. Jeśli jednak funkcjonariusz nie wystąpi z wnioskiem o jego udzielenie, to po zakończeniu okresu rozliczeniowego otrzyma rekompensatę pieniężną.
Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, ale z mocą od 1 lipca 2019 r.

Koniec z monopolem

Druga przyjęta przez Sejm nowelizacja zmienia ustawę o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.), ustawę o Straży Granicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 147 ze zm.) oraz ustawę o Służbie Więziennej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1542 ze zm.). Umożliwi ona działanie kilku związków zawodowych we wskazanych wyżej formacjach. Przy czym wprowadzenie pluralizmu związkowego nie znosi obowiązującego je zakazu strajku, który wynika bezpośrednio z art. 19 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174 i 730).
Przepisy te zostały wprowadzone na wniosek prezydenta Dudy. W ocenie głowy państwa likwidacja monizmu związkowego jest realizacją art. 12 konstytucji, który zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Nowe przepisy umożliwią więc realizację wolności związkowej. Przy czym ustawa wprowadza pewne ograniczenia. Otóż policjant pełniący służbę na stanowisku, dla którego ustawa przewiduje powołanie, a także policjant mianowany na stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora albo naczelnika komórki organizacyjnej nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie podlega ochronie związkowej. Jednocześnie funkcjonariusze będą mieć prawo do wskazania tej organizacji, która wystawi opinię w przypadku zwolnienia ze służby. Ustawa wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia.
Nowela budzi wiele kontrowersji, kwestionowany jest również sposób procedowania projektu. Kancelaria Prezydenta RP, pytana przez DGP o przebieg prac, wyjaśniła, że zagadnienie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych omawiane było na posiedzeniu podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. służb mundurowych w lutym br. i zasygnalizowane na posiedzeniu prezydium RDS w marcu br. Dodatkowo 11 lipca miało miejsce w tej sprawie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z członkami prezydium RDS. Związkowcy kwestionują jednak taki sposób dyskusji nad tak znaczącymi zmianami.
– I dlatego wystąpimy do wszystkich możliwych instytucji polskich i zagranicznych o zbadanie ustawy pod względem przestrzegania zasad dialogu społecznego – podkreśla Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów.
Etap legislacyjny
Ustawy uchwalone przez Sejm