Funkcjonariusz policji nie ma prawa do zasiłku pogrzebowego, jeśli organizuje pogrzeb brata lub siostry. To błąd w przepisach – uważa rzecznik praw obywatelskich.
Zgodnie z art. 120 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) w razie śmierci członka rodziny policjantowi, który ponosi koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł. Problem w tym, że rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 264) nie wymienia rodzeństwa funkcjonariusza. Za członków jego rodziny uznaje jedynie współmałżonka, dzieci oraz rodziców i teściów.
Podobne regulacje dotyczą żołnierzy zawodowych, strażaków, agentów ABW i CBA, Służby Więziennej, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.
Inaczej jest w Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz w Służbie Celno-Skarbowej. Tu przepisy uznają rodzeństwo za rodzinę funkcjonariusza.
Rzecznik praw obywatelskich podkreśla, że prawo do ochrony życia rodzinnego poza relacją małżeńską i rodzicielską obejmuje również relację pokrewieństwa (w tym pomiędzy rodzeństwem). Powołuje się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r. (sygn. akt K 26/96), który wskazał, że w szerszym ujęciu pojęcie rodziny obejmuje także stosunki np. powstające na zasadzie więzów krwi lub przysposobienia. Adam Bodnar zauważa, że z tych relacji wywodzi się także prawo do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci członka rodziny.
Zdaniem RPO z uwagi na konstytucyjny nakaz ochrony tych więzi, który obejmuje również żołnierzy i funkcjonariuszy, nie ma uzasadnienia dla różnicowania tego prawa w zależności od formacji, w której służy uprawniony do zasiłku pogrzebowego.
Wobec powyższego rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która zagwarantowałaby wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom prawa do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci rodzeństwa.