Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność mogą liczyć na półroczne zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, a także na preferencyjne stawki po tym okresie.

Podstawą naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Z racji wzrostu minimalnej pensji, która w 2019 roku wynosi 2250 zł, podstawa wymiaru składki na ZUS wynosi 675,00 zł.

Rok 2018 2019
Podstawa wymiaru składki 630 zł 675 zł
Składka emerytalna (19,52 proc.) 122,89 zł 131,76 zl
Składka rentowa (8 proc.) 50,40 zł 54, 00 zł
Składka chorobowa - dobrowolna (2,45 proc.) 15,44 zł 16,54 zł
Składka wypadkowa (zmienna) np. dla firmy do 9 osób (1,67 proc.) 10,52 zł 11,27 zł
Fundusz Pracy (2,45 proc.) brak brak
RAZEM (bez składki chorobowej) 199,34 zł 213,57

Powyższe sumy nie uwzględniają składki na ubezpieczenie zdrowotne, która w 2019 rok wynosi 342,32 zł.