Pracownicze Plany Kapitałowe w firmach zatrudniających minimum 250 pracowników na dzień 31 grudnia 2018 ruszają od 1 lipca.

PPK obejmą osoby, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Na liście osób objętych programem znajdą się też osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

WAŻNE: Osoby zatrudnione to zarówno pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, jak i zleceniobiorcy oraz wykonujący pracę nakładczą czyli chałupniczą, którzy ukończyli 18. rok życia; członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych; członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji - czyli osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta dotyczy też cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Na mocy nowelizacji także osoby osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Pracowniczymi planami kapitałowymi nie będą objęte osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz firmy, w których działają PPE o ile pracodawca nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia i jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Terminy

Od 1 lipca 2019 do PPK włączeni zostaną pracownicy w firmach zatrudniających minimum 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, od 1 lipca 2020 co najmniej 20 pracowników, a od 1 stycznia 2021 pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora publicznego.

Jak się zapisać do PPK

Do programu pracownik zostanie automatycznie zapisany, o ile ukończył 18 lat, a nie ukończył 55. roku życia. Jeśli ma więcej niż 55 lat, ale mniej niż 70 może złożyć wniosek do pracodawcy o zawarcie w jego imieniu takiej umowy.

Jak się wypisać z PPK?

Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne. Pracownik będzie więc mógł w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w systemie i z przekazywania wpłat do PPK. Będzie musiał w związku z tym podpisać odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Co 4 lata pracodawca będzie go informował o ponownym wpisaniu go do PPK.