Istota pracowniczych planów kapitałowych zakłada dobrowolne dokonywanie wpłat przez uczestników PPK. Z tego względu uczestnik PPK, w dowolnym momencie uprawniony będzie do złożenia rezygnacji z ich uiszczania („Rezygnacja”, „Deklaracja”).

Rezygnacja z dokonywania wpłat (opting – out)

Złożenie Deklaracji przez Uczestnika nie będzie miało charakteru definitywnego. Z jednej bowiem strony uczestnik, który złoży Rezygnację, co do zasady będzie mógł w każdym momencie złożyć wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK. Z drugiej natomiast strony uczestnik, który nie będzie zamierzał dokonywać wpłat do PPK, co do zasady, co 4 lata zobowiązany będzie do ponownego składania Deklaracji w tym przedmiocie. W tym ostatnim przypadku, skutkiem niezłożenia kolejnej Rezygnacji, będzie automatyczne powstanie obowiązku podmiotu zatrudniającego do ponownego dokonywania wpłat do PPK za takiego uczestnika. Obowiązek ponownego dokonywania wpłat nie znajdzie jednak zastosowania, jeżeli uczestnik PPK ukończy 70. rok życia po złożeniu Deklaracji, a przed dniem 1 kwietnia, roku w którym upłynęły 4 lata od złożenia poprzedniej Deklaracji. Dokonywanie wpłat za uczestnika, który ukończył 55. rok życia we wskazanym wyżej okresie, dokonywane będzie natomiast wyłącznie na wniosek takiego uczestnika.

Pracodawca zobowiązany będzie do równego traktowania zarówno pracowników będących aktywnymi uczestnikami PPK, jak i tych którzy zrezygnowali z aktywnego uczestnictwa.

Nakłanianie osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK, będzie mogło wiązać się z karą grzywny. Wysokość grzywny wynosiła będzie do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Wcześniejsza wypłata zgromadzonych środków

Jak już wskazywaliśmy w poprzednich częściach newslettera, generalną zasadą pracowniczych planów kapitałowych jest to, by środki wypłacane były uczestnikom PPK, gdy ukończą oni 60. lat. Ustawodawca przewidział jednak przypadki, których zaistnienie pozwalało będzie na wypłatę środków przed osiągnięciem tego wieku.

Sfinansowanie wkładu własnego wnoszonego na poczet nabycia mieszkania

Jednorazowa wypłata do 100% wartości środków zgromadzonych na rachunku PPK będzie możliwa w celu pokrycia wkładu własnego wymaganego, przy zawarciu umowy o kredyt hipoteczny na nabycie mieszkania, sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, czy też nabycie nieruchomości gruntowej. Wypłata środków następowała będzie na podstawie umowy zawartej z instytucją finansową. Będzie to swoistego rodzaju nieoprocentowana pożyczka środków, bowiem uczestnik PPK zobowiązany będzie do ich zwrotu w pełnej wysokości nominalnej. Termin zwrotu nie będzie mógł rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków, a także nie będzie mógł trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków. W przypadku dokonania płatności z naruszeniem terminów określonych w umowie zawartej z instytucją finansową, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z możliwości wypłaty do 100% środków na cel pokrycia wkładu własnego będzie mógł skorzystać tylko taki uczestnik PPK, który w dniu złożenia wniosku nie będzie miał ukończonych 45. lat.

Poważne zachorowanie

Uczestnik PPK będzie miał prawo do wnioskowania o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na swoim rachunku PPK, w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, małżonka albo dziecka.

Poprzez poważne zachorowanie rozumie się m.in.: (i) całkowitą niezdolność do pracy (ii) umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności (iii) niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat (iv) jedną z chorób enumeratywnie wymienionych w Ustawie o PPK.

Wypłata z tego tytułu jest bezzwrotna.

Tekst przygotowali prawnicy kancelarii Gessel: aplikantka radcowska Julia Trzmielewska, radca prawny Adam Kraszewski, radca prawny Leszek Koziorowski

Pierwotnie materiał publikowany na stronie https://gessel.pl/