Jeśli przedsiębiorca przekształca działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, nie musi zwracać niewykorzystanych pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) – wyjaśnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w interpretacji indywidualnej (DW.50.5.2019.RUK).
O jej wydanie zwrócił się pracodawca, który utracił status zakładu pracy chronionej (ZPChr). Co do zasady oznacza to, że nie może dalej prowadzić ZFRON, a pozostałe tam środki powinien przekazać do PFRON. Od tej reguły wyjątek przewiduje art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Według niego przedsiębiorca może zachować ZFRON, jeśli ma minimum 15 pracowników i 25-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami.
Wymóg ten spełnia wspomniany pracodawca. Prowadzi on przedsiębiorstwo jako osoba fizyczna, a chciałby się przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową. Jego wątpliwości budzi to, czy zachowa ZFRON, czy będzie musiał zrezygnować z niego i oddać do PFRON niewykorzystane pieniądze oraz wpłacić kwotę odpowiadającą poniesionym z niego wydatkom na zakup środków trwałych (w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi).
Fundusz odpowiedział, że przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę jest formalnie uregulowane w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z nim w takich przypadkach dochodzi do sukcesji, co oznacza, że nowemu podmiotowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki poprzednika. Ma też prawo do zezwoleń, koncesji i ulg, które zostały przyznane przedsiębiorstwu przed przekształceniem, a cały majątek wchodzący w skład dotychczasowej firmy staje się majątkiem spółki. Skoro więc pracodawca po utracie statusu ZPChr zachował ZFRON i jego pieniądze, to uprawnienie to przejdzie na jego następcę prawnego.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, że konieczne jest spełnienie jeszcze jednego warunku. Spółka musi dalej spełniać przesłanki wymienione w art. 33 ust. 7b ustawy związane z utrzymywaniem odpowiedniego stanu zatrudnienia.