Jeśli pracodawca w terminie uregulował należność wskazaną na fakturze korygującej, ale wcześniej spóźnił się z zapłatą za pierwszą fakturę, to nie ma prawa do obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Przedstawiona została w niej sytuacja pracodawcy, który ma prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON kontrahentom nieosiągającym 6 proc. wskaźnika zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Przedsiębiorca ten przekazał klientowi fakturę za luty, jednak nie została ona zapłacona w wyznaczonym terminie. W związku z tym nie mógł wystawić mu informacji INF-U, zawierającej kwotę obniżenia, bo dokonanie płatności przed upływem określonej na fakturze daty jest jednym z warunków uzyskania ulgi. Następnie w kwietniu pracodawca przesłał mu kolejną fakturę – zwiększającą kwotę należności za luty z nowym terminem płatności. Tym razem została ona uregulowana bez opóźnienia. Powstała jednak wątpliwość, czy może kontrahentowi wystawić INF-U od tej dopłaconej kwoty.
PFRON odpowiada, że w przedstawionym przypadku nie jest to możliwe. Wyjaśnia, że jednym z warunków obniżenia wpłaty na fundusz jest uregulowanie należności za zakup produktu lub usługi w terminie określonym na fakturze. Jej korekta nie jest natomiast odrębnym bytem i jej wystawienie nie oznacza, że sprzedający sporządza kolejną informację o kwocie obniżenia. Pracodawca w takiej sytuacji koryguje jedynie INF-U zawierającą kwotę ulgi, jeśli taki druk został wcześniej wydany. PFRON powołuje się przy tym na treść art. 22 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Zgodnie z nim wysokość ulgi nie może być wyższa niż 50 proc. należności za zakup produktu lub usługi i musi uwzględniać korekty faktury.
Tym samym, jeśli pierwotna informacja o kwocie obniżenia wpłaty nie została wystawiona z uwagi na to, że zapłata została uregulowana po upływie terminu wyznaczonego na fakturze, to tego stanu w żaden sposób nie zmienia jej korekta, której przyczyną było zwiększenie kwoty do zapłaty.
– To stanowisko jednoznacznie potwierdza, że jeżeli dochodzi do zwiększenia płatności np. z 10 tys. zł do 15 tys. zł, to nawet gdy 5 tys. dopłacone zostało terminowo, nie będzie ulgi od kwoty tej nadwyżki z powodu wcześniejszego spóźnienia – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.