Zasiłek pielęgnacyjny jednym ze świadczeń opiekuńczych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Kto i jak może go uzyskać.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jednym ze świadczeń opiekuńczych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

 • niepełnosprawne dziecko;
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności? Co się bierze pod uwagę przy wydawaniu orzeczenia?
W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) należy złożyć wniosek do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia bierze się pod uwagę:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;
 • ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną przez lekarza (przewodniczącego składu orzekającego), zawierające informacje o rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowaniu, przebiegu choroby zasadniczej, a także wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego. W przypadku dzieci istotna jest również informacja o ograniczeniach w funkcjonowaniu, które występują w życiu codziennym w porównaniu do dzieci, które są sprawne psychicznie i fizycznie;
 • możliwość poprawy funkcjonowania organizmu poprzez zaopatrzenie w środki techniczne, przedmioty ortopedyczne i pomocnicze.

W przypadku wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16. roku życia) bierze się pod uwagę:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 • ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną przez lekarza (przewodniczącego składu orzekającego). Opis powinien zawierać: informacje o rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowaniu, przebiegu choroby zasadniczej, a także wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego.
 • wiek, płeć, zawód, wykształcenie;
 • czy osoba zainteresowana ma trudności w samodzielnej egzystencji;
 • czy istnieje możliwość częściowego lub całkowitego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
 • ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
 • możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Więcej o tym jak uzyskać orzeczenie przeczytasz tutaj.


Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli jednak osobie przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, odpowiedni organ pomniejszy wypłacaną emeryturę lub rentę o kwotę odpowiadającą wysokość wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego
Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł miesięcznie. Od dnia 1 listopada 2019 r. jego wysokość wzrośnie natomiast do kwoty 215,84 zł. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Jak długo można pobierać zasiłek pielęgnacyjny?
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:

 • na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe;
 • na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? Jakie dokumenty trzeba dołączyć?

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok. Należy go złożyć wraz z dokumentami i załącznikami w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej), czy też w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne (np. Ośrodku Pomocy Społecznej). Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych urzędów czy OPS, lecz można go otrzymać także stacjonarnie w ich placówkach.
Wniosek i załączniki do wniosku będzie można złożyć również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Więcej o ePUAP przeczytasz tutaj.


Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (nie dotyczy to osób, które spełniają przesłanki do uzyskania świadczenia w wyniku ukończenia 75 roku życia);
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku osób poniżej 16. roku życia odpis aktu urodzenia.

Jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby pełnoletniej, należy wówczas przedłożyć pisemne upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku. Natomiast gdy osoba składająca jest opiekunem prawnym osoby, w imieniu której składa wniosek, nie musi takiego upoważnienia przedstawiać.
Postępowanie nie podlega opłatom i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, na którą organ ma miesiąc od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255).