1. Wypłata środków z konta PPK po 60. roku życia

Wypłata z PPK w podstawowym trybie nie zawsze będzie powiązana z faktycznym przejściem na emeryturę. Po rozpoczęciu wypłat po ukończeniu 60 lat na konto uczestnika nie będą już dokonywane żadne wpłaty – ani z jego strony, ani ze strony podmiotu zatrudniającego. Także wtedy, gdy uczestnik PPK nadal będzie pracownikiem lub zleceniobiorcą. W takiej sytuacji na jego konto nie będą również przekazywane dopłaty roczne z Funduszu Pracy.

Po złożeniu wniosku do PPK, uczestnik systemu będzie mógł jednorazowo wypłacić jedynie 25 proc. swoich oszczędności.

Pozostałe 75 proc. wypłacane będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych (czyli przez 10 lat).

WAŻNE: Uczestnik systemu może zawnioskować o zmniejszenie liczby rat, jednak wówczas będzie musiał zapłacić zryczałtowany 19-proc. podatek dochodowy od kwoty wypłaty przekraczającej 25 proc. wartości aktywów zgromadzonych w PPK.

Do PPK najtrudniej będzie przekonać pracowników, a nie prezesów firm

2. Wypłata środków z konta PPK przed 60. rokiem życia

Pracownik może w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK, ale musi pamiętać, że otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od zysków kapitałowych
  • 30 proc. wartości wpłat po stronie pracodawcy (pobrane 30 proc. zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS)

Ponadto ustawa przewiduje szczególne sytuacje życiowe, w których zgromadzone oszczędności będzie można wypłacić przed 60. rokiem życia:

  • w sytuacji poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu)
  • w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).