Donosy pracowników oraz rutynowe kontrole będą podstawą do sprawdzania przez PIP, czy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku zakładania pracowniczych planów kapitałowych.
Możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału na starość wprowadziła obowiązująca od tego roku ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). Ustawodawca założył, że pieczę nad jej wdrażaniem będzie sprawować Państwowa Inspekcja Pracy.
– Wejście w życie tej ustawy spowodowało, że zaplanowane zostały kontrole dotyczące obowiązku zawierania umów o prowadzenie i o zarządzanie PPK. Inspektorzy pracy będą także sprawdzać dokonywanie wpłat przez pracodawców. Pierwsze takie kontrole rozpoczną się już w lipcu – wyjaśnia Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.