Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) rozpoczęło realizację nowego programu „Od zależności ku samodzielności”. Jest on skierowany do samorządów, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, jeśli prowadzą działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Składa się z czterech modułów. W pierwszym z pieniądze mogą być przyznane m.in. na szkolenia, warsztaty i kursy służące nabyciu umiejętności radzenia sobie z chorobą, która dotknęła krewnego. Środki można też przeznaczyć na umożliwienie członkom rodziny chorego korzystania z usług pozwalających na zastępstwo (okresowe) w sprawowaniu nad nim opieki. Moduł drugi został określony jako samopomoc. Gminy oraz inne podmioty mogą otrzymać z niego dotacje na organizowanie grup wsparcia osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną. Moduł trzeci odnosi się do projektów, których celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do prowadzenia samodzielnego życia. Mogą to być warsztaty i szkolenia dostosowane do potrzeb takich osób oraz spotkania ze specjalistami. W ostatnim module będą preferowane zgłoszenia obejmujące inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego chorych.
Dotacja może wynieść od 30 tys. zł do 100 tys. zł, a gmina lub innych podmiot muszą zagwarantować wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów planowanego zadania. Może być do niego wliczony wkład osobowy, np. praca wolontariuszy w wysokości 50 zł za godzinę. Oferty powinny być przesłane do właściwego urzędu wojewódzkiego do 4 stycznia 2019 r. Pracownicy wojewody przeprowadzają wstępną ocenę złożonych wniosków i wybiorą osiem najwyżej ocenionych. Ich listę przekażą potem do MRPiPS, który podejmie decyzję w sprawie przyznania dotacji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 22 lutego przyszłego roku.