W 2018 roku zmieniła się wyskość progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. To największa zmiana w tym zakresie.

Do świadczeń pieniężnych, które można otrzymać z pomocy społecznej należą:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- specjalny zasiłek celowy,
- zasiłek oraz pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
- pomoc na usamodzielnienie,
- pomoc na kontynuowanie nauki,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,
- świadczenie dla cudzoziemców na naukę języka polskiego.1 października 2018 r. wzrósł próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Wynosi on obecnie 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 529 zł na osobę w rodzinie.

Po 1 października 2018 r. do 1763 zł zwiększyła się kwota, która jest podstawą do uzyskania pomocy na usamodzielnienie i na kontynowanie nauki.

Pomoc społeczna przyznaje także pomoc niepieniężną. Należy do niej:

- praca socjalna,
- bilet kredytowany,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- mieszkanie chronione,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.