Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w najbliższych dniach będzie skierowany do konsultacji zewnętrznych - zapowiedziała we wtorek w Sejmie wiceminister RPiPS Elżbieta Bojanowska. Jak dodała, będzie on dotyczył m.in. zmian w procedurze Niebieskiej Karty.

Komisja polityki społecznej i rodziny zajęła się we wtorek rozpatrzeniem sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie członkom komisji przedstawiła wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Jak podkreśliła, kolejny rok realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie miał na celu przede wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez rozwój działań profilaktycznych, udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy oraz zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na osoby stosujące przemoc.

Bojanowska zapowiedziała, że "w najbliższych dniach" do konsultacji zewnętrznych zostanie skierowany projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak dodała, będzie on dotyczył m.in. zmian w procedurze Niebieskiej Karty.

Bojanowska omawiając sprawozdanie, przytoczyła wyniki zrealizowanego w 2017 r. badania "Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy". Wynika z niego, że ponad 80 proc. osób doznających przemocy wskazało na dobrą dostępność do form pomocy. Ponad 7 proc. respondentów oceniało tę dostępność jako złą lub bardzo złą.

Badani wskazywali, że informacje na temat możliwości uzyskania pomocy uzyskali przede wszystkim od przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą (m.in. pracowników socjalnych, policjantów) – miało to miejsce w ponad 60 proc. przypadków. Informacje przekazywane były takim osobom również przez rodzinę, znajomych albo współpracowników. W mniejszym stopniu do uzyskania informacji przyczyniły się media (zarówno tradycyjne, jak też elektroniczne).

Z raportu wynika, że pod względem dostępności najwyżej oceniono poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo prawne dla osób doznających przemocy. Najniżej zostały ocenione grupy lub zajęcia terapeutyczne dla sprawców przemocy oraz szkolenia dla osób pracujących z osobami doznającymi przemocy i sprawcami przemocy w rodzinie.

Według badania, ofiarami przemocy najczęściej są osoby młode, w wieku 25-34 lata oraz 35-44 lata. Stanowią one dwie trzecie wszystkich osób doznających przemocy domowej.

Przeprowadzone badania pokazują także, iż zjawiska przemocy nie można przyporządkować do kategorii osób posiadających konkretne wykształcenie, dotyka ona bowiem zarówno osób z wykształceniem wyższym, jak też zawodowym i niższym. Najczęściej stosowaną formą przemocy jest przemoc psychiczna, zaś przemoc fizyczna występuje na drugim miejscu.

W całej Polsce w 2017 r. funkcjonowało 35 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzonych przez powiaty, z których pomocy skorzystało 8 558 osób, co daje średnią 244 osób na jeden ośrodek. Wśród osób korzystających z tego typu wsparcia było: 6 020 kobiet, 861 mężczyzn oraz 1 677 dzieci.

W ramach poszerzenia oferty placówek udzielających pomocy w 2017 r. powstało 66 punktów konsultacyjnych, 1 ośrodek wsparcia oraz 22 ośrodki interwencji kryzysowej w tym 4 punkty interwencji kryzysowej oraz 13 innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W 2017 r. sporządzono 98 307 formularzy "Niebieska Karta – A" przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów wszczynających tę procedurę było 98 307. Liczba sporządzonych formularzy nieznacznie wzrosła w stosunku do 2016 r. - o 1097, czyli o 1,11 proc. Instytucją, która najczęściej uruchamiała procedurę "Niebieskiej Karty" była Policja (76,99 proc.), na drugim miejscu przedstawiciele pomocy społecznej (13,91 proc.).

Z badania wynika także, iż w ubiegłym roku w sądach powszechnych wzrosła liczba utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań, których było 279, w tym 257 pokoi w sądach rejonowych i 22 w sądach okręgowych. Dla porównania w 2016 było ich 258, w 2015 - 245, w 2014 - 192, a w 2013 - 170.

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego sprawozdania głosowało 13 posłów, siedmiu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.