Takie regulacje przewiduje przyjęte wczoraj przez rząd rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Będą one obowiązywać przy ustalaniu przez gminy uprawnień do pomocy finansowej dla rodzin na rozpoczynający się 1 listopada 2018 r. nowy okres zasiłkowy. Rozporządzenie przewiduje utrzymanie na dotychczasowym poziomie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych. Brak ich waloryzacji oznacza, że do końca października 2021 r. (weryfikacja ma miejsce co trzy lata) będą one wynosić 674 zł oraz 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko. Z kolei próg pozwalający uzyskać becikowe będzie tak jak do tej pory wynosił 1922 zł. Co ważne, bez zmian pozostanie też wysokość zasiłków na dzieci oraz przysługujących do nich różnych dodatków, np. z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy na jego dojazd do szkoły (jest ich w sumie siedem), a także becikowego i świadczenia rodzicielskiego.
Natomiast po raz pierwszy od 2006 r. wzrośnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, który przysługuje niepełnosprawnemu dziecku oraz dorosłej osobie z dysfunkcją zdrowotną. Zamiast obecnych 153 zł będzie on wynosił o 20,5 proc. więcej, czyli 184,42 zł. Co istotne, będzie to pierwszy etap podwyżki zasiłku, bo od listopada przyszłego roku jego kwota wzrośnie do 215,84 zł. Ponadto rząd zdecydował się podnieść kwoty pomocy należnej opiekunom, których członek rodziny doznał niepełnosprawności w dorosłym życiu. Są to specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które wynoszą 520 zł, a od listopada wzrosną o 100 zł.