Przekroczenie przez kierowcę zawodowego dopuszczalnej prędkości pojazdu jest naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonywanie czynności służbowych przez kierowcę pojazdu mechanicznego w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy jest świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy.
Zgodnie z art. 211 pkt 2 k.p. pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.
Procedury wykonywania czynności służbowych przez pracowników niektórych grup zawodowych (np. nauczycieli, lekarzy, spawaczy) określają odrębne przepisy uwzględniające specyficzne warunki pracy na tych stanowiskach i ich obowiązki wynikające z tych warunków. Określone obowiązki zawarte w tych procedurach wynikają m.in. albo ze szczególnej roli i szczególnego znaczenia społecznego tych zawodów, albo ze związanego z tym zawodem ryzykiem zarówno dla pracowników, jak i osób znajdujących się w zasięgu ich oddziaływania.
Jedną z grup zawodowych, której dotyczą szczególne obowiązki ze względu na okoliczności wykonywania zawodu, a także z uwagi na potencjalne zagrożenia (dla siebie oraz dla innych osób będących w zasięgu ich oddziaływania), jest zawód kierowcy.
Te szczególne obowiązki określa ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Określa ona zasady ruchu na drogach publicznych, poza drogami publicznymi oraz w strefach zamieszkania, a także wymagania wobec osób kierujących pojazdami w celu uniknięcia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Ustawa określa jednocześnie skutki prawne m.in. wobec kierowców nieprzestrzegających zasad bezpiecznego kierowania pojazdami mechanicznymi. Odnosi się więc ona do określonej grupy zawodowej ze względu na szczególne zagrożenie dla nich i dla innych uczestników ruchu drogowego.
Dlatego kierowcy zawodowi są obowiązani wykonywać czynności służbowe zgodnie z regułami postępowania określonymi w tej ustawie. Odnosi się więc również wobec nich przepis art. 211 pkt 2 kodeksu pracy zobowiązujący pracowników do wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. Za naruszenie tych przepisów bhp, w sposób szczegółowy określony w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, poprzez przekroczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu pracodawca może wobec zatrudnionego na stanowisku kierowcy zastosować kary porządkowe przewidziane w art. 108 par. 1 i 2 kodeksu pracy.