Osoba, którą pracodawca zamierza zatrudnić na stanowisku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, powinna również odbyć wstępne szkolenie bhp.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o naborze na określone stanowisko pracy ma na celu dokonanie wyboru spośród kandydatów osoby o najlepszym przygotowaniu do wykonywania danej pracy. Jest sprawą oczywistą, że osoba ta powinna posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania własnych zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i co należy podkreślić, na nowym dla niej stanowisku pracy w nowym zakładzie pracy.
Procedurę przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp (zasady, cele, zakresy tematyczne, osoby uprawnione do ich przeprowadzania) określa rozporządzenie mnistra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Obowiązek uczestniczenia w takim szkoleniu dotyczy wszystkich podejmujących pracę. Nieliczne zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w szkoleniu dotyczą wyłącznie szkoleń okresowych (par. 15 ust. 5 rozporządzenia).
W ramach instruktażu ogólnego bhp nowy pracownik służby bhp powinien być zapoznany w szczególności z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy ze względu na specyfikę jego działalności. Ma to na celu uzupełnienie jego dotychczasowej wiedzy ogólnej w tym zakresie.
Szczególne znaczenie ma również przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego bhp takiego pracownika ze względu na szeroki zakres jego przyszłych obowiązków. Zakres działania służby bhp (dotyczy to także pracowników, którym pracodawca powierza wykonywanie zadań służby bhp oraz specjalistów spoza zakładu pracy) określa par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Nawet pobieżne zapoznanie się z przyszłymi obowiązkami pracowników służby bhp pozwala zrozumieć, jak ważne i trudne zadanie ma osoba przeprowadzająca szkolenie stanowiskowe bhp przyszłego pracownika służby bhp. Aby należycie pełnić funkcję kontrolną i doradczą wobec pracodawcy, musi poznać całokształt warunków pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w tym zakładzie. Na tej podstawie będzie mogła dokonać oceny stopnia zgodności tych warunków z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i móc ewentualnie przedstawić pracodawcy wnioski zmierzające do pełnego dostosowania tych warunków do przepisów prawa.
Każdy przypadek stwierdzenia nieprawidłowości przez organy kontroli zewnętrznej stanowi negatywne świadectwo działania tych służb. W wielu przypadkach jest to skutkiem niedostatecznej wiedzy pracowników służby bhp na temat obowiązujących przepisów prawa lub warunków pracy na konkretnych stanowiskach pracy.
Dlatego też zgodnie z par. 10, ust. 2 oraz par. 11 ust. 5 rozporządzenia szkolenie to przeprowadza osobiście pracodawca. Jest to jego obowiązek niezależnie od przyjętej procedury przyjmowania do pracy nowego pracownika.