Koszty szkoleń lub studiów podyplomowych, które firma pokrywa zleceniobiorcy, wlicza się do podstawy wymiaru składek. Dzieje się tak, nawet jeżeli kształcenie ma podnieść jego kwalifikacje zawodowe i pomimo tego, że przysłużą się one później przedsiębiorstwu.Sprawa dotyczy spółki, która zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania, na podstawie której osobę będącą jej stroną powołano do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Dodatkowo w podpisanym kontrakcie umieszczono zapis, zgodnie z którym może ona liczyć na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych z pełnioną funkcją, w tym m.in. kosztów szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych – z zastrzeżeniem limitu wydatków na ten cel. Dodatkowym warunkiem pokrycia tych kosztów było uzyskanie akceptacji rady nadzorczej.
Zatrudniony dopełnił wszystkich formalności i zamierza rozpocząć kształcenie na studiach podyplomowych. Mają one zapewnić mu dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej zarządzania firmą oraz światowych trendów gospodarczych. Sama spółka przyznaje, że leży to w jej interesie, umożliwi bowiem poprawę efektywności zarządzania i tym samym funkcjonowania przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym firma ma wątpliwości, czy zwrot wydatków, które poniesie na ten cel, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tej osoby.
Zdaniem wnioskodawcy tak nie jest. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949), wprowadza wiele wyłączeń w tej kwestii. Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 29 objęte są nim świadczenia przyznane przez pracodawcę, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.
W ocenie wnioskodawcy powyższe wyłączenie obejmuje również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Stanowisko to organ rentowy uznał jednak za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że nie każde wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przewidziane dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę znajdzie zastosowanie do umów o świadczenie usług czy zleceń.
W ocenie ZUS z par. 2 ust. 1 pkt 29 wspomnianego rozporządzenia jasno wynika, że z wyłączenia w nim przewidzianego korzystają jedynie świadczenia przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, które wynikają z odrębnych przepisów prawa. Ma to w tym wypadku kluczowe znaczenie. Bowiem w aktualnym stanie prawnym nie obowiązują żadne przepisy odrębne regulujące kwestię przyznawania świadczeń na podnoszenie kwalifikacji osobom, z którymi zawarta jest umowa o świadczenie usług zarządzania. Wyłączenie przewidziane w tym przepisie nie ma zatem do nich zastosowania.
Dlatego w sytuacji, gdy wnioskodawca pokrywa zatrudnionemu koszty studiów podyplomowych, szkoleń czy warsztatów, konieczne jest uwzględnienie wartości tego świadczenia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 22 czerwca 2018 r. (DI/100000/43/260/2018).