Z 18,5 tys. zł do 22 tys. zł rocznie wzrośnie pochodzące z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowanie na jedną osobę zatrudnioną w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ).
Taka zmiana ma być zawarta w nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. poz. 808 ze zm.), która została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu.
ZAZ są prowadzonymi przez samorządy oraz stowarzyszenia i fundacje jednostkami, które odznaczają się dużą koncentracją zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Tak jak inne przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą, ale ich głównym celem jest rehabilitacja zawodowa i przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy na otwartym rynku.
Na każdego pracownika z dysfunkcjami zdrowotnymi ZAZ otrzymują dotację z PFRON. Problem w tym, że od 2009 r. wynosi ona 18,5 tys. zł w skali roku na osobę. Kwota jest więc od prawie 10 lat zamrożona, co niekorzystnie wpływa na sytuację finansową tych instytucji. Zakłady od dawna apelowały do rządu o podniesienie wysokości dofinansowania, argumentując, że nie pokrywa całkowitych kosztów ich bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń personelu. Teraz doczekają się jego podwyżki. Wyniesie ona 3,5 tys. zł, co oznacza, że roczna kwota dotacji po zmianie rozporządzenia wzrośnie do 22 tys. zł na osobę.
– Z jednej strony pierwsza po tylu latach zamrożenia podwyżka cieszy nas, ale z drugiej jej wysokość, biorąc pod uwagę chociażby to, jak w międzyczasie rosła minimalna pensja, jest zbyt mała – uważa Ewa Wójcik, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców ZAZ i Innych Przedsiębiorstw Społecznych.
Dodaje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do rozporządzenia stałego mechanizmu waloryzacji dotacji, co pozwoliłoby uniknąć długich okresów, gdy nie jest podnoszona.
Ponadto nowelizacja zakłada wzrost dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), o czym pisaliśmy na łamach DGP (nr 117/18). Okazuje się, że nie będzie to tylko jednorazowa podwyżka od lipca br., bo kolejne nastąpią w latach 2019–2020.
I tak od przyszłego miesiąca dotacja dla WTZ będzie wynosić 16 596 tys. zł rocznie, a od przyszłego roku – 17 796 tys. zł. Natomiast od 2020 r. i w następnych latach dofinansowanie wyniesie 18 996 tys. zł.