Ustawowe limity nie wiążą pracodawcy. Zawsze może on przewidzieć dla podwładnego wyższą rekompensatę za zwolnienie, np. w umowie o pracę czy przepisach wewnątrzzakładowych.
Utrata pracy jest trudnym momentem w życiu każdego pracownika. Sytuacja jest jeszcze bardziej dotkliwa, gdy do zwolnienia dochodzi nie z powodów dotyczących zatrudnionego, ale z przyczyn, na które pracownik nie ma bezpośredniego wpływu. Aby w jakimś, choćby minimalnym stopniu zrekompensować mu tę niekomfortową sytuację, w której się znalazł, ustawodawca wprowadził instytucję odprawy.
Odprawa ustawowa jest formą jednorazowej rekompensaty za utratę pracy spowodowaną – jak już wspomniano – przyczynami, które nie leżą po stronie pracownika. Została ona uregulowana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych). Żaden inny akt o powszechnym zastosowaniu nie reguluje kwestii wypłaty tego typu świadczenia na rzecz pracowników.