Osoba fizyczna, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pełni funkcję członka zarządu spółki (na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania) musi opłacać składkę zdrowotną z tytułu tej umowy.

Sprawa dotyczy osoby, która pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym podmiotem.
Z tytułu sprawowanej funkcji otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wystawianych co miesiąc faktur VAT. Z umowy o pracę również wypłacana jest jej co miesiąc pensja w wysokości wyższej od minimalnej. Od tego wynagrodzenia są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Spółka zatrudniająca tę osobę miała jednak wątpliwości, czy powinna opłacać za nią składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zawartej umowy o zarządzanie. Jej zdaniem nie ma takiego obowiązku. Członek zarządu powinien bowiem w takiej sytuacji odprowadzać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Chcąc mieć jednak pewność, firma zwróciła się do dyrektora mazowieckiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o interpretację przepisów.
Ten jednak zdecydował się zawiesić postępowanie. Powód? Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają jedynie osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym (obowiązkowym lub dobrowolnym), które wykonują pracę na podstawie m.in. umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy k.c. dotyczące zlecenia (przykładowo umowy o zarządzanie).
W konsekwencji zajęcie przez NFZ stanowiska może nastąpić dopiero po ustaleniach ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu osoby wskazanej we wniosku.
Organ rentowy w wydanej decyzji zwrócił uwagę, że w sytuacji zaistnienia zbiegu tytułów ubezpieczeń – stosunku pracy oraz umowy o zarządzanie – istotna jest wysokość podstawy wymiaru ze stosunku pracy. Jeżeli wynagrodzenie pracownika z tego tytułu, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest równe lub przewyższa kwotę minimalnej pensji, wówczas z umowy o zarządzanie nie będzie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji wskazana we wniosku osoba może je opłacać na zasadzie dobrowolności.
W świetle stanowiska zaprezentowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ stwierdził, że ocena wnioskodawcy jest niewłaściwa.
Jak argumentował, w swojej decyzji ZUS podkreślił, że z tytułu zawartej umowy o zarządzanie wskazana we wniosku osoba może podlegać ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie, na swój wniosek.
W konsekwencji, w tej sprawie wykonujący obowiązki członka zarządu u wnioskodawcy w oparciu o umowę o zarządzanie obowiązkowo podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Decyzja dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie z 20 lutego 2018 r., nr 07/01/1/2018