Samorządy oraz podmioty niepubliczne będą mogły zakładać schroniska z usługami opiekuńczymi. Będą w nich mogli przebywać bezdomni, którzy nie wymagają specjalistycznej pomocy medycznej lub całodobowej opieki.
Taką możliwość przewiduje ustawa z 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, która została uchwalona przez Sejm. Tym samym lista placówek, która oferują tymczasowe schronienie bezdomnym, rozszerzy się i oprócz schronisk, ogrzewalni i noclegowni będzie zawierać właśnie schroniska z usługami opiekuńczymi.
W nowym typie placówki będą mogli przebywać bezdomni, którzy z uwagi na wiek czy niepełnosprawność wymagają tylko częściowej opieki. Jedyny wyjątek od tej reguły dotyczy osób, które wymagają całodobowej opieki i mają skierowanie do domu pomocy społecznej, ale nie mogą w nim zamieszkać ze względu na brak wolnych miejsc. Taka osoba w oczekiwaniu na umieszczenie również będzie mogła przebywać w schronisku z usługami opiekuńczymi, przy czym nie dłużej niż przez cztery miesiące.
Jednocześnie ustawa zawiera regulacje, które mają zapobiegać podszywaniu się pod nowy typ schroniska przez placówki zapewniające całodobową opiekę (po to, aby uniknąć konieczności uzyskania zezwolenia od wojewody). Aby wyeliminować taką możliwość, będą mogły w nich przebywać jedynie takie osoby, które mają decyzję o udzieleniu tymczasowego schronienia. Tym samym nie będzie można przyjmować do nich osób na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Po wejściu przepisów w życie zmieni się też formuła rejestru prowadzonego przez wojewodę, który będzie zawierał informacje o miejscach tymczasowego schronienia dostępnych na terenie wszystkich gmin w danym regionie. Uchwalona nowelizacja wydłuża również czas, w którym działające obecnie schroniska, noclegownie i ogrzewalnie powinny dostosować się do wymaganych przepisami standardów, w tym lokalowych i sanitarnych. Zgodnie z nowo wyznaczonym terminem będzie to 32 grudnia 2020 r.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu