Dzięki przekazaniu dotychczasowych zadań marszałków województw wojewodom zwiększyć ma się terminowość wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o Pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z nią to wojewoda, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej wydaje decyzje w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Do załatwiania w swoim imieniu spraw w ramach tej kompetencji, a także do wydawania przedmiotowych decyzji, wojewoda może upoważnić pracownika urzędu wojewódzkiego.

Wojewodowie będą odpowiedzialni za monitorowanie sposobu realizacji świadczenia wychowawczego przez organy właściwe. Otrzymają także dostęp do centralnego rejestru, dotyczącego danych związanych z przyznaniem świadczenia.

W razie wątpliwości, co do sytuacji rodziny wnioskodawcy i formy sprawowania opieki nad dziećmi, organowi będzie przysługiwała kompetencja do wystąpienia do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego a także wystąpienia do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem, jeżeli informacje te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Wolą ustawodawcy jest uszczelnienie przyznawania świadczeń wnioskodawcom przebywającym poza granicami kraju. Dlatego wojewodowie będą odpowiedzialni za ustalenie, czy w danym przypadku mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W wyniku analizy podjęte zostaną odpowiednie kroki.

Od stycznia 2018 roku zainteresowani powinni kontaktować się z właściwym miejscowo urzędem wojewódzkim.

Organ odpowiedzialny za wypłatę świadczenia pozostaje bez zmian.