Jeśli na fakturze potwierdzającej zakup produktu lub usługi będą znajdować się dane nie tylko gminy, ale też jej jednostki organizacyjnej, ta druga może uzyskać obniżenie we wpłacie na PFRON.
Tak wynika z najnowszego komunikatu przedstawionego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Rozstrzyga on wątpliwości związane z udzielaniem ulg samorządowym jednostkom organizacyjnym. Pojawiły się one w związku z tym, że PFRON oraz BON prezentowały odmienne stanowiska w tej kwestii. Fundusz wskazywał, że od 1 stycznia 2017 r., kiedy weszły w życie przepisy dotyczące centralizacji VAT, firmy sprzedające swoje produkty lub świadczące usługi na rzecz samorządowych jednostek, np. gminnej biblioteki, szkoły czy miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, nie mogą im wystawiać druku INF-U, zawierającego kwotę obniżenia we wpłacie na PFRON. Powodem był fakt, że podmioty te nie są odrębnym płatnikiem tego podatku. W konsekwencji wspomniane instytucje nie mogą skorzystać z ulgi.
Odmienne stanowisko przedstawił BON, pracodawcy nie wiedzieli więc, jaki jest prawidłowy sposób postępowania.
Teraz mają już jasność, bo BON po konsultacji z funduszem uzgodnił wspólną interpretację przepisów, która jednoznacznie wskazuje, że firmy mogą udzielać ulg samorządowym jednostkom. Biuro przypomina, że w informacji INF-U należy podać dane zgodne z danymi zamieszczonymi na fakturze dokumentującej zakup uprawniający do obniżenia. Jednak jeśli na fakturze znajdą się dane nie tylko sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o VAT, ale też jednostki organizacyjnej, to jest podstawa do tego, aby wystawić jej druk INF-U. W tym celu w bloku C tego formularza (dane ewidencyjne i adres nabywcy) należy wykazać dane podmiotu objętego centralizacją VAT i jego numer NIP, natomiast w bloku E (uwagi) wpisać dane gminy, na którą wystawiono fakturę.
– Sytuacja z udzielaniem ulg wyjaśniła się, chociaż szkoda, że nastąpiło to dopiero po roku od obowiązywania nowych przepisów – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Podkreśla, że teraz firmy będą musiały skorygować wystawiane po 1 stycznia 2017 r. druki INF-U. Zwraca przy tym uwagę, że zgodnie z komunikatem BON to samorządy powinny podjąć odpowiednie kroki i zwrócić się o niezwłoczne zrobienie korekt. – Niektórzy pracodawcy zapowiadają, że wykonają je z własnej inicjatywy, aby potem nie mieć problemów, np. w trakcie kontroli PFRON – dodaje.
Zrobienie korekt INF-U jest o tyle istotne, że firma uniknie wtedy kary finansowej, grożącej za nieprawidłowe wystawienie tego druku. Z kolei samorządowa jednostka będzie mogła na tej podstawie skorygować złożoną wcześniej deklarację w sprawie kwoty wpłaty na fundusz i obniżyć jej wysokość. Ponadto komunikat BON ma zastosowanie do jednostek wewnętrznych, np. oddziałów firmy, które działają jako odrębny pracodawca (im również przedsiębiorcy mogą udzielać ulg na PFRON).