Sprzeczne interpretacje przepisów powodują, że firmy nie wiedzą komu powinny wystawiać informacje o obniżeniach we wpłatach na PFRON.
Z ostatniego stanowiska Biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) wynika, że pracodawcy mogą udzielać ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) samorządowym jednostkom organizacyjnym. Tyle, że sam fundusz wskazywał do tej pory, że nie mają do tego prawa.
Problem pojawił się z początkiem br., kiedy weszły w życie przepisy dotyczące centralizacji VAT w samorządach. Po jej wprowadzeniu jednostki i zakłady budżetowe gmin, powiatów czy samorządów wojewódzkich nie są już odrębnym płatnikiem tego podatku – jest nim sama jednostka samorządu terytorialnego. Tym samym, nawet jeśli przedsiębiorstwo sprzedaje swoje towary lub świadczy usługi dla np. miejskiego ośrodka sportu i rekreacji lub szkoły, to i tak na fakturze powinny znajdować się dane gminy. W związku z tym wśród pracodawców, którzy mają takich właśnie kontrahentów pojawiły się wątpliwości, czy po zmianie przepisów będą im mogli dalej udzielać ulg we wpłatach na PFRON.
Fundusz w przekazywanych przedsiębiorcom interpretacjach przepisów wskazywał, że druk INF-U zawierający wysokość kwoty obniżenia nie może być wystawiany samorządowej jednostce organizacyjnej, co w konsekwencji oznacza, że nie może ona obniżyć swojej należności z tytułu niezatrudniania odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników. PFRON powoływał się przy tym na brzmienie art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. w sprawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Zgodnie z nim sprzedający wystawia informację o kwocie ulgi każdemu nabywcy, który dokonał zakupu udokumentowanego fakturą, a płatność nastąpiła w terminie na niej określonym. Nabywcą jest zaś ten, którego dane widnieją na fakturze. A skoro jest nim gmina, to nie może ona uzyskanej ulgi podzielić lub przenieść na swoje jednostki organizacyjne.
Firmy postępowały więc zgodnie z informacjami funduszu.
Jednak na początku tego miesiąca jedna ze spółdzielni inwalidów świadcząca usługi dla jednostki należącej do urzędu marszałkowskiego otrzymała od niego pismo, do którego dołączone było stanowisko wydane przez BON w listopadzie br. Jego treść wprost wskazuje, że firmy mogą wystawiać druki INF-U samorządowym jednostkom. Biuro tłumaczy w niej, że przy wystawianiu faktur na rzecz jednostek samorządu terytorialnego sprzedający jest zobowiązany do stosowania zasad ogólnych, zamieszczając na niej w szczególności adres oraz numer NIP gminy, powiatu lub samorządu województwa. Faktura może jednak zawierać dodatkowo dane jednostki organizacyjnej, której dotyczy nabycie towarów i usług – wówczas będzie ona miała prawo do skorzystania z informacji o obniżeniu wpłat na PFRON. BON wyjaśnia też, że w takich przypadkach na formularzu INF-U w bloku C, należy wpisać dane tego podmiotu, a w bloku E dopisać komentarz, że faktura została wystawiona na gminę (powiat lub województwo).
– Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją, bo odpowiedź BON jest sprzeczna z tym, co dotychczas przekazywał PFRON, a przecież przepisy dotyczące centralizacji VAT obowiązują już prawie rok i w tym czasie pracodawcy wystawili wiele druków INF-U – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że pracodawcy są zdezorientowani i nie wiedzą, jak mają teraz prawidłowo postępować – czy korygować wystawione druki INF-U i czy przy nowych fakturach brać pod uwagę odpowiedź BON. Jej zdaniem PFRON i BON powinny uzgodnić wspólne stanowisko w tej sprawie.
Co ciekawe, w przygotowanym przez MRPiPS projekcie nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej, która czeka obecnie na przyjęcie przez rząd, znajduje się zmiana art. 22, która odnosi się właśnie do kwestii udzielania i korzystania z obniżeń przez samorządowe jednostki organizacyjne. Zaproponowana w nim modyfikacja przepisów przewiduje, że takie uprawnienie będzie im przysługiwać, przy czym zmiana ta ma wejść w życie od 1 lipca 2018 r.