Pracownikami służby bhp lub wykonującymi jej zadania mogą być wyłącznie osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
Osoba, która wykonywała w szpitalu (SP ZOZ) zadania służby bhp, przeszła na emeryturę 1 listopada 2008 r. Pracodawca powierzył te obowiązki pielęgniarce i zamierzał wysłać ją na szkolenie okresowe przewidziane dla tych osób. Podczas kontroli zakwestionowano jednak tę decyzję i nakazano mu powierzyć wykonywanie zadań służby bhp osobie posiadającej odpowiednie wykształcenie. Pracownik, który dotychczas wykonywał te zadania, miał wykształcenie średnie ogólne, prowadził sprawy bhp od kilkunastu lat i nikt tego nie kwestionował.
Nakaz organu kontroli jest słuszny. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704) w wersji obowiązującej od 1 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 246, poz. 2468 z późn. zm.) określa bowiem wymagania kwalifikacyjne osób, którym pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp. Gdyby pracownik, który poprzednio wykonywał zadania służby, nie odszedł na emeryturę, mógłby wykonywać te zadania do 30 czerwca 2013 r. Powierzanie wykonywania zadań służby bhp od 1 lipca 2005 r. jest możliwe tylko osobie posiadającej kwalifikacje przewidziane w wersji rozporządzenia obowiązującej od tej daty.