Błędne jest zrównanie zawieszenia w czynnościach służbowych z tymczasowym aresztowaniem lub odbywaniem kary pozbawienia wolności, skutkującymi wyłączeniem prawa do zasiłku chorobowego.Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił kobiecie prawa do zasiłku chorobowego za okres pięciu miesięcy. W uzasadnieniu decyzji wskazał, iż zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadające w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. Problem w tym, że kobietę zawieszono w czynnościach służbowych. W ocenie ZUS jest to jednak sytuacja zbliżona do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W związku z tym uznał, że odwołującej nie przysługuje zasiłek chorobowy za sporny okres.
Kobieta wniosła odwołanie. A sąd I instancji przyznał jej prawo do świadczenia.
W uzasadnieniu wskazał, że w art. 12 ustawy zasiłkowej określono wyłączenia prawa do zasiłku chorobowego. Regulacja ta jest kompleksowa, a katalog wyłączeń jest zamknięty. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie interpretacji rozszerzającej i dowolności stwierdzania wyłączeń prawa do zasiłku na zasadzie analogii. Przyjęcie przez organ rentowy, iż zawieszenie w czynnościach służbowych jest podobne do tymczasowego aresztowania, stanowi zbyt dowolną interpretację i stosowanie wykładni rozszerzającej w takiej sytuacji jest niedopuszczalne.
Apelacja od wyroku organu rentowego została uznana przez SO za bezzasadną.
Podjęta przez organ rentowy karkołomna próba uzasadnienia swojego stanowiska już z samego założenia była nieprawidłowa i sprzeczna z przepisami prawa – wskazał Sąd Okręgowy w uzasadnieniu. Żaden z przepisów nie wskazuje bowiem, aby zawieszenie w czynnościach służbowych pracownika skutkowało pozbawieniem go prawa do zasiłku chorobowego. Dlatego też, w jego ocenie, argumenty wskazane przez ZUS były nietrafione.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 2 czerwca 2017 r., sygn. akt III Ua 6/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia