Powrót na rynek pracy rodziców, którzy zajmują się chorymi dziećmi, ma być łatwiejszy dzięki rozporządzeniu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Pracuje nad nim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wprowadzi on kolejne założenia programu „Za życiem”.
Z projektu wynika, że opiekunowie osób niepełnosprawnych będą się mogli ubiegać o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto w odniesieniu do nich nie przewidziano warunku braku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
Rozporządzenie ma też zachęcić pracodawców do zatrudniania osób, które zajmują się chorymi dziećmi. Projektowane przepisy zakładają, że firma, która otrzymała refundację na wyposażenie stanowiska pracy, będzie mogła zatrudnić na nim nie tylko bezrobotnego, lecz także poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej – z wyłączeniem tych pobierających np. świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Będzie mógł on pracować jedynie na pół etatu.
Projekt przewiduje również ułatwienia dla właścicieli żłobków i klubów dziecięcych. Ci, którzy zamierzają utworzyć miejsca integracyjne, będą mogli starać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć. Będzie mógł zostać na nim zatrudniony bezrobotny, opiekun osoby niepełnosprawnej oraz poszukujący pracy absolwent uczelni w ciągu 48 miesięcy od dnia uzyskania tytułu zawodowego. Na podobnych zasadach o pieniądze na doposażenie stanowiska pracy będą mogły ubiegać się podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne.
Projektowana regulacja przewiduje ponadto złagodzenie wymogów wobec podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz świadczących usługi rehabilitacyjne. W przypadku składania wniosku o refundację przewiduje zniesienie wymogu dołączania do niego m.in. oświadczenia o prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej przez 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień jego złożenia.
Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Rozporządzenie ma zachęcić pracodawców do zatrudniania osób, które zajmują się chorymi dziećmi
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji