Można nabyć prawo do renty rodzinnej po osobie, która pobierała ją, nie spełniając warunków ustawowych – uznał skład siedmiu sędziów SN.
Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła I prezes SN Małgorzata Gersdorf, która dostrzegła rozbieżności w interpretacji art. 65 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń.
Problem pojawia się w przypadku błędnych decyzji organu, na podstawie których pierwotnie przyznano takie świadczenia. W orzecznictwie samego Sądu Najwyższego pojawiają się rozbieżności w tym zakresie.