Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) obowiązujący w zakładzie pracy czytelnika – pracownika urzędu administracji samorządowej – przewiduje dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez uprawnione do tego podmioty w formie kolonii, zimowisk wypoczynkowych lub zdrowotnych, obozów młodzieżowych stałych i wędrownych oraz wyjazdów klimatycznych.
Jak wynika z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie uzgodnionym ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem załogi. To regulamin ZFŚS powinien zatem określać zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu i pracodawca, mając obowiązek stosowania się do jego treści, nie może wprowadzać dodatkowych pozaregulaminowych warunków.
Obowiązujący w firmie czytelnika regulamin ZFŚS przewiduje dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez uprawnione do tego podmioty w formie kolonii, obozów itp. Istotne znaczenie ma zatem formalne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z wypoczynkiem, a nie kwestia, czy wypoczynek został zorganizowany zgodnie z wszelkimi wymogami nałożonymi na organizatorów (w tym proceduralnymi).