Brak zwolnienia lekarskiego, praca podczas choroby czy spowodowanie niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu pozbawia ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego.

Niezdolnej do pracy osobie przysługuje kilka rodzaju świadczeń - o jakie dokładnie świadczenia chodzi, dowiesz się tutaj>> Ubezpieczony pracownik (obowiązkowo lub dobrowolnie) może otrzymać między innymi zasiłek chorobowy.

Przy zbyt długiej chorobie chory traci zasiłek. Nawet ubezpieczona osoba otrzyma jednak świadczenie tylko wtedy, gdy niezdolność powstała w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli ustania zatrudnienia. Choroba musi przy tym trwać co najmniej 30 dni bez przerwy. Przy chorobie zakaźnej, kiedy okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, termin wydłuża się do 3 miesięcy od momentu ustania ubezpieczenia. W efekcie zasiłek chorobowy przysługuje też po zwolnieniu z pracy>> Ponadto niezbędny jest też okres wyczekiwania, który wnosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego przy ubezpieczeniu obowiązkowym i 90 dni przy ubezpieczeniu dobrowolnym.

Ponadto, pracownik nie nabywa prawa do zasiłku, jeżeli jego niezdolność do pracy przypada w okresie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego. Natomiast jeżeli choroba będzie trwała nadal po zakończeniu urlopów, zatrudniony nabędzie świadczenie tuż po zakończeniu tych urlopów.

Zasiłek przysługuje również przez określoną ilość czasu. Chory traci więc świadczenie po wyczerpaniu okresu zasiłkowego - zasadniczo świadczenie może być bowiem pobierane przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży - przez maksymalnie 270 dni. Kto otrzyma zasiłek bez okresu wyczekiwania, dowiesz się tutaj>>

Niewłaściwe usprawiedliwienie nieobecności. Jednocześnie zasiłek chorobowy zostanie wypłacony dopiero po przedstawieniu pracodawcy dokumentu z którego wynika, że nieobecność pracownika była usprawiedliwiona. W przypadku choroby dowód stanowi zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy lub decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie odosobnienia pracownika z powodu choroby zakaźnej.

Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wystawione na druku ZUS ZLA - koniecznie w oryginale, nie może być to na przykład kserokopia. Ponadto, jeśli chora osoba pracuje u dwóch lub więcej pracodawców, każdemu z nich musi dostarczyć odrębne zaświadczenie lekarskie. Zobacz, czy lekarz może wystawić zwolnienie z datą wsteczną>>

Przy czym pracownik nie otrzyma zasiłku za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim, jeśli okaże się, że zwolnienie zostało sfałszowane.

Praca na zwolnieniu jest zakazana. Osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym nie może też wykonywać żadnej pracy zarobkowej - czyli wykonywać czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy. Jako praca traktowane jest przy tym nie tylko zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale wszelkie działania prowadzące do osiągnięcia korzyści majątkowej, w tym aktywność na podstawie umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia. Nie ma znaczenia wymiar pracy (pełny lub częściowy), czy cel lub motywacja zatrudnionego.

W związku z tym, że zasiłek ma pracownikowi zrekompensować dochody, jakie mógłby osiągnąć, gdyby pracował, to osoba wykonująca w czasie niezdolności pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, w trakcie którego praca była świadczona. Nie dojdzie do tego tylko w przypadku, gdy aktywność zarobkowa na zwolnieniu ma charakter sporadyczny, incydentalny i jest wymuszona okolicznościami niezależnymi od pracownika. Szerzej na ten temat czytaj tutaj>>

Areszt lub alkohol pozbawią zasiłku. Ubezpieczony utraci zasiłek chorobowy za cały okres niezdolności do pracy także w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jakiego dopuścił się ubezpieczony, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku, gdy niezdolność została spowodowana nadużyciem alkoholu, zasiłek nie przysługuje pracownikowi tylko za okres pierwszych 5 dni orzeczonej niezdolności do pracy.

Jeżeli choroba przypada w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, pracownik także zostanie pozbawiony zasiłku chorobowego. Otrzyma go jednak (na ogólnych zasadach) w sytuacji, gdy będzie w tym czasie wykonywał odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy.