Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła obowiązek określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Jak w praktyce wdrożyć taką ewidencję godzinową dla zleceniobiorców?
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008) nie określiła sposobu potwierdzania liczby godzin wykonanych usług, dlatego forma i częstotliwość takiej czynności zależy od woli umawiających się stron. Obowiązuje tu zasada swobody umów wynikająca z kodeksu cywilnego. Istnieją dwa podstawowe sposoby potwierdzania liczby godzin. W pierwszym przypadku taką ewidencję sporządza zleceniobiorca, a zleceniodawca ją akceptuje. Z kolei w drugim role się odwracają.
W tym kontekście za wystarczający należy uznać każdy sposób prowadzenia ewidencji, który w razie przeprowadzenia kontroli pozwoli na rzetelne wykazanie czasu poświęconego przez zleceniobiorcę na realizację zlecenia.