Pracodawcy, którzy pobierają dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych od stycznia 2009 r., muszą sprawdzić, czy według zmienionych zasad ustalania składu personelu osiągnęli tzw. efekt zachęty.
Tak wynika z komunikatu przedstawionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wyjaśnia on, jak mają postępować pracodawcy w związku z nowymi wytycznymi w sprawie wykazywania stanów zatrudnienia w poz. 39 i 41 na wnioskach Wn-D o dopłaty do pensji. Jak już pisaliśmy na łamach DGP, w sierpniu 2016 r. PFRON po otrzymaniu nowego stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zmienił treść objaśnień do wspomnianego formularza. Wskazał w nich, że do składu personelu oprócz osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, praktykantów i studentów nie należy zaliczać również pracowników na urlopach bezpłatnych i świadczeniu rehabilitacyjnym.
Prawidłowe wyliczenie liczby pracowników jest kluczowe z punktu widzenia ubiegania się o dopłaty do pensji, bo w przypadku nowo zatrudnianej osoby niepełnosprawnej pracodawca musi zgodnie z unijnymi przepisami wykazać, że wystąpił tzw. efekt zachęty. Można go osiągnąć metodą ilościową, co w praktyce oznacza konieczność wykazania, że w miesiącu przyjęcia takiego pracownika nastąpił wzrost zatrudnienia ogółem w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w okresie poprzednich 12 miesięcy. Zmienione zasady ustalania stanu zatrudnienia mogą dla części pracodawców skutkować tym, że w momencie przyjmowania nowego pracownika nie osiągnęli jednak efektu zachęty i nie powinni otrzymywać dopłat do pensji.
Ta nagła zmiana stanowiska PFRON spowodowała zamieszanie w firmach, które nie wiedziały, jak mają prawidłowo postępować, np. czy korygować stare wnioski, za jaki okres i od kiedy nie przysługują im dofinansowania. Fundusz wprawdzie wyjaśnił część wątpliwości, ale dopiero teraz przedstawił szczegółowy komunikat. – Pracodawcy muszą zwrócić uwagę na informację, że są zobowiązani przeanalizować wnioski Wn-D złożone za miesiące od stycznia 2009 r. – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny w kancelarii TGC Corporate Lawyers.
Właśnie wtedy zaczęło obowiązywać rozporządzenie Komisji (UE) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, zastąpione od 1 stycznia 2015 r. kolejnym, ale powtarzającym jego treść w zakresie dotyczącym wykazywania efektu zachęty.
Gdyby okazało się, że ten wymóg nie został spełniony, pracodawca musi sporządzić korekty wniosków Wn-D za miesiące, w których przyjął nowego pracownika. Natomiast za okres od sierpnia 2016 r., kiedy to zmieniły się wytyczne PFRON, powinien zrobić korekty zerujące, czyli wycofać wnioski o dofinansowanie, bo od tego miesiąca już mu nie przysługują. Jednocześnie musi zwrócić wypłacone mu od sierpnia ub.r. dopłaty, ale nie tych należnych do lipca włącznie.