Od przyszłego roku pracodawcy zobowiązani do przedstawiania danych finansowych za ostatnie trzy lata powinni przekazywać je nie do centrali Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ale do właściwej jednostki regionalnej.
Fundusz informuje, że zmiana ta jest związana z decyzją zarządu PFRON, który postanowił przekazać do kompetencji oddziałów realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 312 ze zm.). To jego przepisy stanowią podstawę do składania sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Co do zasady, dokument ten powinni przekazać pracodawcy korzystający z dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, dla których stanowi ona pomoc publiczną, czyli prowadzących działalność gospodarczą. Nie każda taka firma jest jednak do tego zobowiązana, bo wymóg składania sprawozdań został nałożony na przedsiębiorstwa średnie i duże, które we wniosku o dopłaty do pensji Wn-G w pozycji 9 wpisują cyfrę 2 lub 3. Z kolei pracodawcy niebędący przedsiębiorcami oraz zaliczający się do mikro i małych firm wprawdzie nie przesyłają sprawozdań, ale wymagane jest od nich oświadczenia o braku takiego obowiązku. Ten dokument również należy przesłać do oddziału.
– Sprawozdania służą sprawdzeniu, czy pracodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, co uniemożliwia uzyskiwanie dofinansowań do wynagrodzeń. Jednak w praktyce nie wszystkie były do tej pory weryfikowane, dlatego przesyłanie ich do oddziałów PFRON może oznaczać, że większa liczba firm będzie sprawdzana pod tym kątem – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że w przypadku przedsiębiorstw powiązanych każde z nich musi znajdować się w dobrej sytuacji finansowej, dlatego powinny składać oddzielne sprawozdania.
Ponadto PFRON przypomina, że niepełnosprawni rolnicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które ubiegają się o pomoc w formie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (składający wnioski Wn-U-G i Wn-U-A), nie muszą przekazywać ani sprawozdań finansowych, ani oświadczeń wykluczających ten wymóg.