Od przyszłego roku pracodawcy zobowiązani do przedstawiania danych finansowych za ostatnie trzy lata powinni przekazywać je nie do centrali Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ale do właściwej jednostki regionalnej.
Fundusz informuje, że zmiana ta jest związana z decyzją zarządu PFRON, który postanowił przekazać do kompetencji oddziałów realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 312 ze zm.). To jego przepisy stanowią podstawę do składania sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Co do zasady, dokument ten powinni przekazać pracodawcy korzystający z dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, dla których stanowi ona pomoc publiczną, czyli prowadzących działalność gospodarczą. Nie każda taka firma jest jednak do tego zobowiązana, bo wymóg składania sprawozdań został nałożony na przedsiębiorstwa średnie i duże, które we wniosku o dopłaty do pensji Wn-G w pozycji 9 wpisują cyfrę 2 lub 3. Z kolei pracodawcy niebędący przedsiębiorcami oraz zaliczający się do mikro i małych firm wprawdzie nie przesyłają sprawozdań, ale wymagane jest od nich oświadczenia o braku takiego obowiązku. Ten dokument również należy przesłać do oddziału.