W czasie bezpłatnego urlopu stosunek pracy zostaje czasowo zawieszony. Pracownik nie świadczy wówczas pracy, a pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Zagadnienia dotyczące urlopów bezpłatnych uregulowane są w kodeksie pracy, a także w przepisach szczególnych.

Wniosek pracownika

Zgodnie z art. 174 par. 1 kodeksu pracy urlop bezpłatny jest udzielany przez pracodawcę na wniosek pracownika, przy czym to od decyzji pracodawcy zależy, czy udzieli takiego urlopu. Decyzja pracodawcy nie podlega kontroli sądu.

PRZYKŁAD: ZMIANA STOSUNKU PRACY

Adam K. zwrócił się do swego pracodawcy o udzielenie bezpłatnego urlopu, a pracodawca wyraził na to zgodę. Jednocześnie strony uzgodniły, że w czasie urlopu Adam K. będzie wykonywał niektóre swoje obowiązki. W takiej sytuacji nie doszło do udzielenia mu bezpłatnego urlopu u tego pracodawcy. Nastąpiła natomiast zmiana łączącego strony stosunku pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.