Jesteśmy firmą zatrudniającą prawie 100 osób. Nasza pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego korzysta z obniżenia wymiaru czasu pracy. Czy po wprowadzeniu nowego przepisu ochronnego można jej wypowiedzieć umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy - pyta pani Maria z Opola.

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady ochrony pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, korzystających z obniżenia wymiaru czasu pracy.

Są oni chronieni przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę tak jak pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym.

Ochrona obejmuje takiego pracownika od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy (art. 1868 par. 1 k.p.). Pracodawca może rozwiązać umowę w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 k.p.

Likwidacja stanowiska pracy jest tzw. indywidualnym zwolnieniem na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. W takiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikom chronionym z mocy odrębnych przepisów przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem, wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu (art. 10 ust. 2 ustawy).

Z art. 5 ust. 1 i 5 ustawy wynika, że przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się przepisów dotyczących szczególnej ochrony. Takimi przepisami są m.in.: art. 1861 k.p. dotyczący pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym i art. 1868 par. 1 k.p. ustanawiający ochronę w razie korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy przez pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym. Wynika z tego, że pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy pracownicy uprawnionej do urlopu wychowawczego korzystającej z obniżenia wymiaru czasu pracy, pod warunkiem że zatrudnia co najmniej 20 pracowników, gdyż wówczas stosuje się ustawę o zwolnieniach grupowych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1868 par. 1, art. 1891 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 98 z późn. zm.).

Art. 5 i 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).