Okręgowa rada lekarska odmówiła przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza Włodzimierzowi S. Odmówiono mu także wpisania na listę członków oraz do rejestru izby lekarskiej.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późn. zm., dalej ustawa) okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu osobie, która oprócz spełniania wymagań określonych w ustawie wykazuje nienaganną postawę etyczną. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wystarczające w tym celu jest złożenie stosownego oświadczenia. Zainteresowany potwierdza w nim m.in., że nie był karany za umyślne przestępstwo oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo.

Włodzimierz S. w oświadczeniu przyznał, że zostało wobec niego wszczęte postępowanie karne m.in. o wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych bez wymaganych pozwoleń. Zdaniem organu samorządu zawodowego w rozpatrywanym przypadku zachodzą także okoliczności mające wpływ na wykonywanie zawodu. Za takie uznano udzielanie świadczeń z zakresu tzw. medycyny niekonwencjonalnej.

Od powyższej uchwały Włodzimierz S. złożył odwołanie. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (PNRL) uznało zarzuty za nieuzasadnione i utrzymało ją w mocy. Od tego rozstrzygnięcia Włodzimierz S. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Ten uznał ją za bezzasadną i oddalił.

Orzeczenie to zostało zaskarżone przez Włodzimierza S. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał zarzuty za nieuzasadnione i ją oddalił. W ustnym uzasadnieniu wyroku Anna Łuczaj, sędzia sprawozdawca, wskazała, że słusznie sąd I instancji stwierdził, że nie jest związany poglądem prawnym wydanym we wcześniej toczącym się postępowaniu. W międzyczasie nastąpiła bowiem zmiana stanu prawnego. W zmienionym brzmieniu art. 6 ustawy poprzez wskazanie treści oświadczenia zdefiniowano, co należy uznać za etyczne zachowanie osoby ubiegającej się m.in. o uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Wyjaśniła również, że w postępowaniu przed organami samorządu lekarskiego nie obowiązuje zasada domniemania niewinności. Wobec tego w sprawie o przyznanie prawa wykonywania zawodu organ nie jest zobowiązany do jej zawieszenia do czasu zakończenia postępowania karnego. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II OSK 426/10