Przepisy niepozwalające uzyskiwać dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, który ma świadczenie emerytalne, nie mogą być interpretowane w zależności od tego, na jakiej podstawie prawo do niego zostało ustalone.
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), który odrzucił dwie skargi kasacyjne złożone przez osobę prowadzącą aptekę. Pracodawca ten starał się o dopłaty do pensji osoby z uszczerbkiem na zdrowiu, ale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) odmówił mu przyznania subsydiów płacowych. Jako podstawę tej decyzji wskazał art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.). Zgodnie z nim dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia dysfunkcji zdrowotnej z ustalonym prawem do emerytury.
Skarżący, który nie zgodził się z tą decyzją, odwołał się do ministra rodziny pracy i polityki społecznej. Argumentował, że PFRON błędnie zinterpretował wspomniany przepis, bo w przypadku jego podwładnego nie ma on zastosowania. Pracownik nie osiągnął bowiem wieku emerytalnego. Świadczenie z ZUS otrzymuje zaś z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i zostało mu przyznane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28 poz. 149 ze zm.). Resort rodziny nie uwzględnił jednak odwołania pracodawcy. Takie samo rozstrzygnięcie zapadło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, który również odrzucił jego skargi. W uzasadnieniu podkreślił, że art. 26a ust. 11 pkt 1 obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie osoby, które mają ustalone prawo do emerytury, niezależnie od jej rodzaju.