W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że pracownik ma w tym czasie prawo zarówno do wynagrodzenia za wykonywaną pracę, jak i do – zmniejszonego odpowiednio – zasiłku macierzyńskiego. 

Potrzebna zgoda

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika. Szef w zasadzie powinien go uwzględnić, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaju zadań wykonywanych przez podwładnego. O przyczynie odmowy powinien poinformować go na piśmie.

Warto też pamiętać, że praca w niepełnym wymiarze u dotychczasowego pracodawcy pozwala pracownikowi dłużej korzystać z urlopu rodzicielskiego. Zostaje on wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

- 64 tygodni – w razie urodzenia jednego dziecka, oraz

- 68 tygodni – w razie urodzenia dwojga i więcej dzieci.

W innej firmie

Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może także podjąć pracę u innego pracodawcy. I nie potrzebuje na to zgody dotychczasowego szefa (nie dotyczy to jedynie tych przypadków, gdy ustawy szczególne ograniczają pracownikom podejmowanie dodatkowej pracy zarobkowej np. przepisy ustawy o służbie cywilnej).

Wynika to z jednej z podstawowych zasad prawa pracy, czyli zasady wolności pracy. Dla pracownika oznacza ona swobodę: wyboru zawodu i pracodawcy, nawiązania stosunku pracy i pozostawania w nim, a także możliwość współkształtowania warunków pracy i płacy.

To, że podjęcie zatrudnienia w trakcie urlopu rodzicielskiego u innego pracodawcy jest możliwe, potwierdzają wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowane w serwisie www.rodzicelski.gov.pl. Zdaniem MR PiPS zgodnie z art. 11 k.p. nie ma przeszkód prawnych ograniczających mamie dziecka podjęcie pracy w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy niż ten, który udzielił jej urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Etat i pełny zasiłek

Podjęcie zatrudnienia w innej firmie może zresztą okazać się dla pracownika korzystniejsze niż praca w macierzystej. W takiej sytuacji bowiem mimo zarobkowania nie traci on prawa do zasiłku macierzyńskiego w pełnej wysokości. I to bez względu na to, czy zatrudni się w tej firmie na umowę o pracę czy na cywilnoprawną. Co istotne, w tym przypadku może w trakcie urlopu rodzicielskiego pracować nawet w pełnym wymiarze czasu pracy, nie tracąc przy tym zasiłku z ZUS. Jest jednak minus – przy zatrudnieniu u innego pracodawcy urlop rodzicielski nie będzie mógł zostać wydłużony. Ten przywilej dotyczy tylko osób łączących urlop z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który go udzielił.

Zlecenie bez wpływu

Pracownik może osiągnąć podobny efekt finansowy, podejmując pracę u dotychczasowego pracodawcy, ale nie w ramach stosunku pracy, lecz na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Praca na umowę-zlecenie lub o dzieło w trakcie urlopu rodzicielskiego u szefa, który go udzielił, nie powoduje obniżenia zasiłku macierzyńskiego. Podwładny może więc przez cały urlop rodzicielski otrzymywać pełne świadczenie z ZUS (zasiłek macierzyński) i wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jest jednak jedno ale. Aby taka umowa nie została zakwestionowana, trzeba uważać na rodzaj powierzanej pracy i na warunki jej wykonywania.

Może np. zostać w trakcie kontroli PIP uznana za umowę o pracę, gdy warunki jej świadczenia będą typowe dla zatrudnienia pracowniczego. O tych ograniczeniach musi zresztą pamiętać każdy pracodawca zatrudniający na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Uwaga

Na urlopie rodzicielskim można pracować zarówno w macierzystym zakładzie pracy, jak i u innego pracodawcy. W drugim przypadku zasiłek z ZUS nie ulega zmniejszeniu

Ile wynosi zasiłek macierzyński

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru przez okres:

● 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;

● 8 tygodni – gdy przy jednym porodzie przyjdzie na świat dwoje lub więcej dzieci oraz w razie równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci;

● 3 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, gdy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni.

Po upływie tych okresów zasiłek macierzyński wynosi 60 proc. podstawy wymiaru, chyba że uprawnione osoby złożyły wniosek o udzielenie im tego urlopu od razu w pełnym wymiarze. Wówczas wynosi on 80 proc. podstawy wymiaru za cały okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego.

Podstawa prawna

Art. 11, art. 1821e, art.1821f ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).