Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego nie musi całego czasu poświęcać dziecku. Mimo obowiązków rodzicielskich nadal może pozostać aktywny zawodowo. Wynika to wprost z art. 1821e k.p. Zgodnie z nim może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że pracownik ma w tym czasie prawo zarówno do wynagrodzenia za wykonywaną pracę, jak i do – zmniejszonego odpowiednio – zasiłku macierzyńskiego.

Potrzebna zgoda