Co do zasady niezdolność do służby z powodu choroby jest potwierdzana zaświadczeniem lekarskim wystawionym w formie dokumentu elektronicznego. Jednak gdy jest to niemożliwe, bo np. pracodawca funkcjonariusza nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek lub wystawiający zaświadczenie lekarz nie ma dostępu do internetu albo nie ma możliwości opatrzenia takiego zaświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, chory otrzymuje je w formie papierowej.
Jest to wtedy wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego. Zwolnienie lekarskie wydane w formie papierowej trzeba dostarczyć przełożonemu właściwemu do spraw osobowych w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Termin liczy się od dnia następnego po dniu wystawienia zaświadczenia. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni uważa się najbliższy następny dzień powszedni przypadający po dniu ustawowo wolnym od pracy, w którym upłynął termin.
Gdy termin upływa w niedzielę