Nieprawidłowości przy przygotowywaniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia wytknął DPS-om wojewoda lubuski. Błędy występują też przy rozporządzaniu dochodem pensjonariuszy.
Lubuski urząd wojewódzki podsumował w październiku wyniki kontroli domów pomocy społecznej związane z realizowaniem obowiązków wobec pensjonariuszy. Kontrole wskazują, że DPS-y mają sporo do poprawienia, zwłaszcza jeśli chodzi o indywidualne plany wsparcia. Są to podstawowe dokumenty tworzone po przyjęciu osoby do DPS wskazujące m.in., jakiego typu usługi z zakresu np. opieki, pielęgnacji, terapii zajęciowej są potrzebne i maja być realizowane podczas pobytu.
Co do zasady, obowiązek opracowania takiego planu wynika z par. 3 pkt 1 rozporządzenia ministra rodziny pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964). Z informacji przedstawionej przez Lubuski Urząd Wojewódzki można się dowiedzieć, że do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należy brak lub niepełna diagnoza potrzeb mieszkańca DPS oraz niesformułowanie głównego celu, jakiemu ma służyć jego realizacja. Plany są wadliwe również z tego względu, że nie zawierają podpisu mieszkańca lub jego opiekuna prawnego. W takiej sytuacji trudno jest bowiem ustalić, czy praca z seniorem została zaplanowana w porozumieniu z nim i w oparciu o jego potrzeby. Wreszcie nieprawidłowy jest brak weryfikacji planu, czyli oceny tego, czy udało się go zrealizować.