Przedsiębiorca nie musi płacić żadnych składek od pakietów grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowie pracowników. Tak uznał ZUS, odpowiadając na indywidualną interpretację.
Przedsiębiorca zwrócił się do organu rentowego, gdyż miał wątpliwości dotyczące obowiązku opłacania składek od dodatkowego pakietu medycznego, który chciał wykupić podwładnym. Dzięki niemu pracownicy mogli korzystać z usług medycznych oferowanych przez prywatny podmiot. Jednocześnie firma wskazała, że wartość dofinansowania pakietu będzie stanowić przychód pracowników z tytułu stosunku pracy. Z tego powodu przedsiębiorca planuje wprowadzić do regulaminu wynagradzania pracowników zapis dotyczący korzystania przez podwładnych z usług medycznych innych niż medycyna pracy. Dodatkowo w tym dokumencie ma się znaleźć informacja, że warunkiem skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia jest ponoszenie przez zainteresowanych pracowników 50 proc. kosztów usługi. W ocenie pracodawcy taka forma dodatkowej ochrony – zakładająca możliwość zakupu pakietu medycznego po cenie niższej niż rynkowa – jest zwolniona z oskładkowania. Zasada ta wynika z par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r., nr 161, poz. 1106 ze zm.).
ZUS po zbadaniu sprawy przychylił się do stanowiska przedsiębiorcy. Uznał także, że pracodawca nie ma obowiązku płacenia daniny nie tylko na rzecz ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, ale również Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Podstawa
Decyzja nr WPI /100000/43/924/ 2016 oddziału ZUS w Gdańsku z 28 września 2016 r.