Rodzice dzieci martwo narodzonych będą mieć prawo do zasiłku pogrzebowego. Taką zmianę ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887) rekomenduje senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Na konieczność rozszerzenia grupy uprawnionych do zasiłku wcześniej już zwracał uwagę rzecznik praw obywatelskich.
Zgodnie z ustawą z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. poz. 853) rodzice dziecka urodzonego przedwcześnie mają prawo do jego pochówku. Co więcej, jest to możliwe nawet wówczas, kiedy z przyczyn obiektywnych ustalenie płci, ciężaru ciała lub długości płodu jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Zgodnie bowiem z przepisami w tego typu przypadkach nie wymaga się w karcie zgonu adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
Obecnie przygotowany przez senatorów projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach koresponduje z powyższym uregulowaniem. Umożliwia bowiem wypłatę zasiłku pogrzebowego w sytuacji, w której zaistniała możliwość pochowania dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu bez wymagania adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. Autorzy projektu uznali bowiem, że skoro prawo umożliwia pochowanie martwo urodzonego dziecka, to osobom, które poniosły koszty jego pochówku, należy stworzyć możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego.
Reklama
O tym, że takie jednorazowe świadczenie ma charakter kompensacyjny i częściowo socjalny, wskazywały już wcześniej sądy (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 15 maja 2009 r., sygn. akt III CZP 140/08).
Zmiana legislacyjna spowoduje też konieczność zmiany rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. poz. 1412).
4 tys. zł tyle wynosi aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego
43 tys. to liczba samoistnych poronień na wczesnych etapach ciąży w ciągu roku
Etap legislacyjny
Projekt ustawy senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji