Jeżeli Sejm nie odrzuci weta prezydenta, będziemy nowelizować podpisane przez niego ustawy zdrowotne, tak aby mogły wejść w życie - powiedziała dziś wiceprzewodnicząca klubu PO Elżbieta Łukacijewska.

Prezydent Lech Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw zdrowotnych: o ZOZ-ach, o pracownikach ZOZ-ów oraz ustawę wprowadzającą reformę służby zdrowia. Podpisał natomiast trzy inne ustawy zdrowotne: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, oraz o konsultantach w ochronie zdrowia.

Minister zdrowia Ewa Kopacz oświadczyła wczoraj, że zawetowanie przez prezydenta ustawy wprowadzającej reformę oznacza, że żadna z sześciu ustaw zdrowotnych nie wejdzie w życie. W ustawie wprowadzającej zostały określone terminy wejścia w życie pięciu pozostałych ustaw zdrowotnych. Jej zawetowanie sprawia, że ustawy nie mają terminów, od których miałyby zacząć obowiązywać.

"PO liczy, że w Sejmie uda się odrzucić weto prezydenta"

Łukacijewska podkreśliła, że PO na razie nie przedstawi projektów nowelizacji, ponieważ liczy, że w Sejmie uda się odrzucić weto prezydenta.

"W przyszłym tygodniu mam spotkanie z minister Kopacz i będziemy się zastanawiać nad dalszymi działaniami. Powiemy o nich dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii weta prezydenta. Jeżeli Sejm go nie odrzuci, będziemy nowelizować podpisane ustawy, tak by mogły wejść w życie" - powiedziała wiceprzewodnicząca klubu PO, która zasiada w sejmowej komisji zdrowia.

W jednej z podpisanych ustaw zebrano najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta

Pierwsza z podpisanych przez prezydenta ustaw zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję będzie powoływał premier.

W ustawie zebrano najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Obok oczywistych praw do udzielenia pacjentom świadczenia w stanie nagłego zagrożenia zdrowia czy porodu zapisano też prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do "rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń". Zgodnie z ustawą, pacjent ma też prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna żądanie za "oczywiście bezzasadne").

Ustawa o akredytacji reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu. W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji.

Ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.