Pracodawca uprawniony do udzielania obniżeń w wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma obowiązek wystawić dokument o ich wysokości. Jednak przepisy nie przewidują kary, jeśli tego nie zrobi.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) w sprawie nowych zasad przyznawania ulg w składce na fundusz. Pytania z tym związane zadała Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Pierwsze z nich dotyczyło tego, czy firma musi wystawiać informacje o kwocie obniżenia wszystkim nabywcom wytworzonej produkcji lub świadczonych usług w danym miesiącu, w tym np. osobom fizycznym, które w ogóle nie są zobowiązane do płacenia na rzecz PFRON.
Jak wyjaśnia BON, wystawianie informacji o uldze jest obowiązkiem pracodawcy uprawnionego do ich udzielania, na co wskazuje jednoznaczne sformułowanie zawarte w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.).
Z kolei drugą kwestią, o której wyjaśnienie zwrócił się POPON było to, czy w sytuacji niewystawienia informacji o kwocie ulgi powstaje opłata sankcyjna przewidziana w art. 22b ustawy. Zgodnie z tym wprowadzonym od 1 lipca przepisem pracodawców czekają kary finansowe za nieprawidłowości w przyznawaniu ulg czy nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych. Jak informuje BON brak wystawienia informacji nie jest sankcjonowany.
Reklama
O te najczęściej popełniane przez pracodawców błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu obniżeń wystąpiła do funduszu Fundacja WatchDogPfron. Ten na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych między styczniem 2015 r. a czerwcem br. przygotował zestawienie takich uchybień. Wśród nich jest m.in. błędne wyliczenie wskaźników i podstawienie ich do algorytmu pozwalającego na wyliczenie kwoty ulgi oraz wystawienie informacji nabywcy zanim opłaci należność wskazaną na fakturze VAT lub uiści ją w niepełnej wysokości. Kolejnym błędem jest wydanie dokumentu kontrahentowi w sytuacji, gdy zakupiona przez niego produkcja nie była efektem własnej działalności firmy udzielającej ulgi. Ta sama nieprawidłowość dotyczy też usług, w przypadku których jest ona podwykonawcą. Wreszcie innym często spotykanym uchybieniem jest udzielanie obniżeń przez pracodawcę, który nie ma do tego uprawnień, np. zatrudnia mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty lub nie osiąga 30 proc. wskaźnika podwładnych z znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanymi i schorzeniami specjalnymi.