Rozporządzenie zostało wydane do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. Ustawa ta określa podmioty odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji osób starszych. Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawiać ją co roku do 31 października.

Zgodnie z rozporządzeniem, minister najpóźniej do 31 lipca występuje do podmiotów monitorujących o przekazanie niezbędnych materiałów. Minister sam określa, jakich danych będzie potrzebował i może dowolnie rozszerzać zakres informacji w zależności od bieżących potrzeb. Ustawowy charakter informacji o sytuacji osób starszych również nie został określony i ma charakter otwarty.

Rozporządzenie wchodzi w życie natychmiast. Brak vacatio legis wynika z konieczności przedstawienia informacji przez Radę Ministrów w ustawowym terminie.