Co roku do 15 sierpnia wszystkie podmioty działające na rzecz osób starszych będą musiały składać informacje dotyczące ich sytuacji. Pozwoli to MRPiPS na bieżące koordynowanie polityki senioralnej.

Rozporządzenie zostało wydane do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. Ustawa ta określa podmioty odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji osób starszych. Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawiać ją co roku do 31 października.

Zgodnie z rozporządzeniem, minister najpóźniej do 31 lipca występuje do podmiotów monitorujących o przekazanie niezbędnych materiałów. Minister sam określa, jakich danych będzie potrzebował i może dowolnie rozszerzać zakres informacji w zależności od bieżących potrzeb. Ustawowy charakter informacji o sytuacji osób starszych również nie został określony i ma charakter otwarty.

Reklama

Rozporządzenie wchodzi w życie natychmiast. Brak vacatio legis wynika z konieczności przedstawienia informacji przez Radę Ministrów w ustawowym terminie.