Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy. Jest to prawo niezbywalne, gwarantowane przez konstytucję oraz przez Kodeks pracy. Jest jednak pewna grupa osób, która może skorzystać z przywileju dłuższego urlopu, wynoszącego nawet 36 dni.

Dodatkowy płatny urlop wynoszący 10 dni roboczych przysługuje osobom niepełnosprawnym, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Tak wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dodatkowe benefity, z których mogą korzystać niepełnosprawni pracownicy to m.in. krótszy, 7-godzinny czas pracy, dodatkowe przerwy oraz zwolnienia na czas turnusu rehabilitacyjnego.

Dla kogo dodatkowy urlop wypoczynkowy?

Dodatkowe 10 dni urlopu nie przysługuje wszystkim osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Ważne jest spełnienie pewnych warunków opisanych poniżej.

  • Pracownik musi mieć orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Lekki stopień niepełnosprawności nie kwalifikuje się do dodatkowego urlopu.
  • Pracownik musi przepracować co najmniej jeden rok na podstawie umowy o pracę, niezależnie od tego ile miał pracodawców i jaka była przerwa w zatrudnieniu. Rok jest liczony od dnia następującego po dniu, gdy osoba została zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.
  • Prawo do 10 dni dodatkowego urlopu przysługuje osobom, które nie przekraczają 26 dni urlopu wypoczynkowego i nie korzystają z innego dodatkowego urlopu na podstawie innych przepisów.

Osoby niepełnosprawne mają zatem prawo do 30 lub 36 dni urlopu w roku. Niższy wymiar dotyczy pracowników, którzy nie przepracowali jeszcze 10 lat. Wyższy wymiar przysługuje osobom, którzy posiadają już co najmniej 10-letni staż pracy.

Dłuższy urlop. Czy należy się za niego ekwiwalent?

Urlop dodatkowy, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne jest objętymi takimi samymi zasadami jak standardowy. Oznacza to, że niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok kalendarzowy i są traktowane jako zaległy urlop. Trzeba zatem wykorzystać go maksymalnie do 30 września kolejnego roku.

Informacja o dodatkowych dniach musi znaleźć się w świadectwie pracy. Pracodawca powinien jednak oddzielnie podać wymiar wykorzystanego standardowego urlopu oraz urlopu dodatkowego. W przypadku rozwiązania umowy o pracę i niewykorzystania wszystkich dni wolnego, niepełnosprawnemu pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Turnus rehabilitacyjny. Aż 21 dni dodatkowego urlopu

To nie koniec benefitów. Jeśli niepełnosprawny pracownik wybiera się na turnus rehabilitacyjny, który został zlecony na wniosek lekarza, przysługuje mu aż 21 dni roboczych dodatkowego, płatnego urlopu. Dotyczy to osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W turnusie można uczestniczyć tylko raz w roku.

Tyle samo dodatkowych dni wolnych przysługuje w przypadku, gdy niepełnosprawny pracownik musi wykonać badania specjalistyczne, zabiegi lecznicze lub usprawniające, uzyskać zaopatrzenie ortopedyczne lub wykonać jego naprawę, a czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Należy dodać, że nie ma możliwości łączenia wolnego wynikającego z turnusu rehabilitacyjnego lub wymienionych zwolnień z omawianym wcześniej dodatkowym wolnym, przysługującym osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przepisy pozwalają na to, aby w jednym roku wymiar dodatkowego urlopu wynosił łącznie maksymalnie 21 dni.